Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Corsim 10 mg potahované tablety, Corsim 20 mg potahované tablety

Základní informace

Složení

Simvastatinum 10 mg nebo 20 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Inhibitory HMG-CoA reduktázy (ATC kód: C10AA01)

Indikace

Hypercholesterolemie, kardiovaskulární prevence u pacientů s manifestním aterosklerotickým onemocněním nebo s diabetem mellitem.

Charakteristika

Simvastatin se v organismu biotransformuje na vlastní léčivou látku β-hydroxy-kyselinu, která inhibuje 3-hydroxy-3-methyl-glutaryl-koenzym A (HMG-CoA) reduktázu, čímž výrazně sníží syntézu cholesterolu. Simvastatin se dobře vstřebává po perorální aplikaci a je metabolizován v játrech. Biologický poločas je 2—3 hodiny, vylučuje se převážně žlučí, 10—15 % se vylučuje močí.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Obvykle 10—20 mg 1× denně na noc, při kardiovaskulární prevenci 20—40 mg 1× denně na noc. U těžké renální nedostatečnosti nutno dávky nad 10 mg/den pečlivě zvážit. Tablety zapíjet dostatečným množstvím tekutiny.

Kontraindikace

Přecitlivělost na simvastatin a pomocné látky, aktivní onemocnění jater nebo zvýšení jaterních transamináz nejasné etiologie, těhotenství a kojení, současné podávání silných inhibitorů CYP3A4, gemfibrozilu, cyklosporinu nebo danazolu.

Interakce

Současné podávání azolových antimykotik, erythromycinu, klarithromycinu, inhibitorů HIV proteáz, nefazodonu, cyklosporinu, amiodaronu, diltiazemu, verapamilu vede ke zvýšení rizika vzniku myopatie až rhabdomyolýzy.

Nežádoucí účinky

Gastrointestinální poruchy, bolesti hlavy, alergické kožní reakce, vzácně myalgie, rhabdomyolýza, zvýšení jaterních transamináz a kreatinkinázy. Velmi vzácně poruchy paměti, nespavost. Možný je výskyt deprese, erektilní dysfunkce a intersticiálního plicního onemocnění.

Upozornění

Před zahájením léčby upozornit pacienty, aby ohlásili jakoukoli nevysvětlitelnou bolest svalů nebo svalovou slabost. Pacienti se zvýšeným rizikem pro vznik diabetu mají být klinicky a biochemicky monitorováni. Terapie statiny musí být přerušena při podezření na vznik intersticiálního plicního onemocnění. Vyvarovat se požití grepové šťávy během podávání simvastatinu.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

20, 30, 50, 60 nebo 100 tablet po 10 mg a 20 mg

Balení dostupné v ČR

100 potahovaných tablet po 10 mg.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Výrobce a držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

17. 3. 2020

Fotografie produktu