Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Donepezil PMCS 5 mg, Donepezil PMCS 10 mg

Základní informace

Složení

Donepezili hydrochloridum 5 nebo 10 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Léčiva proti demenci, anticholinesterázy (ATC kód: N06DA02)

Indikace

Symptomatická léčba lehké až středně těžké formy Alzheimerovy choroby u dospělých.

Charakteristika

Donepezil je specifický a reverzibilní inhibitor acetylcholinesterázy, převládající cholinesterázy v mozku. Donepezil je in vitro více než tisíckrát účinnějším inhibitorem tohoto enzymu než butyrylcholinesterázy, enzymu vyskytujícímu se hlavně mimo centrální nervový systém. Inhibicí acetylcholinestarázy dochází ke zvýšení koncentrace acetylcholinu, čímž donepezil zlepšuje kognitivní funkce pacienta. Dochází tak ke zvýšení kvality života, oddálení nástupu závažných stádií nemoci a prodloužení času zachované soběstačnosti pacientů s Alzheimerovou chorobou.

Léková forma

Potahovaná tableta

Více informací

Dávkování a způsob podání

Léčba se zahajuje dávkou 5 mg/den (dávkování 1× denně). Donepezil PMCS se užívá perorálně, večer, těsně před spaním. Dávku 5 mg/den je nutno zachovat minimálně po dobu jednoho měsíce. Po klinickém zhodnocení účinku léčby dávkou 5 mg/den za období prvního měsíce lze dávku přípravku Donepezil PMCS zvýšit na 10 mg/den (dávkování 1× denně), což je zároveň i maximální denní doporučená dávka.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na léčivou látku, deriváty piperidinu nebo na kteroukoli pomocnou látku.

Interakce

Inhibitory CYP3A4 (např. ketokonazol, itrakonazol, erythromycin, chinidin) a inhibitory CYP2D6 (např. fluoxetin) mohou inhibovat metabolizmus donepezilu. Induktory enzymů, jako je rifampicin, fenytoin, karbamazepin nebo alkohol, mohou hladinu donepezilu snížit. Donepezil může interferovat s léky s anticholinergní aktivitou a existuje možnost synergického účinku s cholinergiky a betablokátory.

Nežádoucí účinky

Nejčastěji průjem, nauzea a bolest hlavy. Dále se může vyskytnout nachlazení, anorexie, halucinace, agitovanost, agresivní chování, abnormální sny, synkopa, závratě, nespavost, zvracení, břišní diskomfort, vyrážka, pruritus, svalové křeče, močová inkontinence, únava a bolest.

Upozornění

Donepezil PMCS se nemá podávat dětem do 18 let. U pacientů s poruchou funkce ledvin není třeba měnit dávkování, u pacientů s lehkou až středně těžkou poruchou funkce jater je třeba dávku postupně titrovat a pro léčbu pacientů s těžkou poruchou funkce jater nemáme údaje. Nemáme k dispozici dostatek údajů o bezpečnosti podávání donepezilu v těhotenství a během kojení.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a není na trhu.

Balení

7, 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 98, 100 nebo 120 potahovaných tablet po 5 nebo 10 mg

Balení dostupné v ČR

Není na trhu.

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

7. 11. 2018

Fotografie produktu