Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Flukonazol PMCS 100 mg

Základní informace

Složení

Fluconazolum 100 mg v 1 tobolce

Farmakoterapeutická skupina

Antimykotika pro systémovou aplikaci, triazolové deriváty (ATC kód: J02AC01)

Indikace

Flukonazol PMCS 100 mg se používá k léčbě mykóz, vyvolaných kmeny Candida a Cryptococcus, a to hlavně:

  1. Systémové kandidózy včetně kandidemie, kandidurie, diseminovaných a jiných invazivních kandidóz potenciálně ohrožujících život, např. infekcí peritonea, postižení endokardu, plic a močových cest;
  2. Povrchové slizniční kandidózy, např. recidivující orofaryngeální a ezofageální kandidóza, chronická atrofující orální kandidóza nebo neinvazivní bronchopulmonální kandidóza;
  3. Kryptokokóza včetně kryptokokové meningitidy a jiných forem infekce;
  4. Prevence kandidóz u pacientů s poruchami imunitních reakcí.

Charakteristika

Flukonazol je triazolové antimykotikum s fungistatickým účinkem, které specificky inhibuje syntézu ergosterolu v membránách mikromycet prostřednictvím blokády 14-alfa-demetylázy. Nedostatek ergosterolu má za následek defekty v buněčné membráně.

Léková forma

Tvrdé tobolky

Více informací

Dávkování a způsob podání

Denní dávku flukonazolu volíme podle druhu a závažnosti fungální infekce. Denní dávka flukonazolu se pohybuje většinou v rozmezí 50—400 mg denně, v závažných případech může být zvýšena až na 800 mg denně.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na flukonazol nebo na příbuzné azolové látky nebo na kteroukoli pomocnou látku. Současné podávání terfenadinu pacientům, kteří užívají flukonazol v dávkách 400 mg denně nebo vyšších, látek, které prodlužují interval QT a které se metabolizují působením enzymu CYP3A4, např. cisaprid, astemizol, pimozid, chinidin a erythromycin.

Interakce

Účinek flukonazolu ovlivňuje hydrochlorothiazid a rifampicin. Flukonazol může ovlivnit účinek následujících léčiv: alfentanil, amitriptylin, nortriptylin, amfotericin B, antikoagulancia (warfarin), azithromycin, benzodiazepiny (midazolam, triazolam), karbamazepin, blokátory vápníkových kanálů, celecoxib, cyklosporin, cyklofosfamid, fentanyl, fenytoin, halofantrin, inhibitory HMG-CoA reduktázy (simvastatin, fluvastatin, atorvastatin), losartan, methadon, nesteroidní antiflogistika, perorální kontraceptiva, prednison, rifabutin, sachinavir, sirolimus, deriváty sulfonylmočoviny, takrolimus, theofylin, vinka-alkaloidy, vitamin A a zidovudin. Současné podávání flukonazolu a amiodaronu může mít za následek prodloužení QT intervalu.

Nežádoucí účinky

Bolesti hlavy, bolesti v břiše, průjem, nauzea, zvracení, vyrážka a zvýšená aktivita alaninaminotransferázy, aspartátaminotrasferázy a alkalické fosfatázy v krvi.

Upozornění

Pacientům s dysfunkcí jater je třeba podávat flukonazol opatrně (riziko hepatotoxicity). Vzácně se mohou objevit exfoliativní kožní reakce (např. Stevensův‑Johnsonův syndrom), flukonazol může také prodloužit interval QT na elektrokardiogramu. Během gravidity je třeba se podávání flukonazolu vyhnout, výjimkou jsou pouze pacientky s těžkými a život ohrožujícími stavy, kde benefit převáží nad rizikem. Kojícím matkám se použití flukonazolu nedoporučuje.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

7, 20, 28, 50 nebo 100 tobolek

Balení dostupné v ČR

28 tobolek

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

17. 6. 2016

Fotografie produktu