Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Výběr léčivého přípravku

Provirsan 200 mg

Základní informace

Složení

Aciclovirum 200 mg v 1 tabletě.

Farmakoterapeutická skupina

Antivirotika pro systémovou aplikaci (ATC kód: J05AB01)

Indikace

V perorální formě léčba infekcí kůže a sliznic vyvolaných virem Herpes simplex, včetně primární a recidivující genitální herpetické infekce (mimo infekcí vyvolaných tímto virem u novorozenců a závažných infekcí vyvolaných tímto virem u imunokompromitovaných dětí), prevence recidiv u imunokompetentních pacientů a profylaxe infekcí u imunokompromitovaných pacientů; léčba infekcí vyvolaných virem Varicella zoster (plané neštovice) a Herpes zoster (pásový opar). Aciklovir je indikován k léčbě pacientů těžce imunokompromitovaných, zejména v pokročilém stadiu onemocnění HIV (CD4+ méně než 200/mm3, včetně pacientů s AIDS nebo těžké ARC) nebo po transplantaci kostní dřeně. Perorální aciklovir podaný v kombinaci s jinou antivirovou terapií (hlavně s perorálním zidovudinem) sníží mortalitu u pacientů v pokročilém stadiu HIV onemocnění. Předchází-li jednoměsíční intravenózní terapie aciklovirem, dochází ke snížení mortality u pacientů po transplantaci kostní dřeně. Perorální forma acikloviru poskytuje profylaxi onemocnění herpetickými viry.

Charakteristika

Aciklovir je syntetický nukleosidový analog deoxyguanosinu se selektivním účinkem na herpetické viry. Jedná se o prodrug. Jeho mechanizmus účinku spočívá v selektivní koncentraci v buňce infikované virem, kde je fosforylován virovou thymidinkinázou a aktivován na aciklovirtrifosfát, který nemůže difundovat mimo buňku. Aciklovirtrifosfát blokuje syntézu virové DNA, a to prostřednictvím kompetitivní inhibice virové DNA-polymerázy. In vivo je aciklovir profylakticky a terapeuticky účinný zejména u Herpes simplex virových infekcí.

Léková forma

Tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

Léčba infekce Herpes simplex: Obvykle se podává 200 mg acikloviru 5× denně v 4hodinových intervalech s vynecháním noční dávky po dobu 5 dní. U těžce imunokompromitovaných pacientů (např. po transplantaci kostní dřeně) nebo u pacientů s poruchou absorpce ze střeva lze dávku zdvojnásobit na 400 mg.

Pediatrická populace: K léčbě infekcí Herpes simplex se mají dětem ve věku 2 let a starším podávat dávky pro dospělé a kojencům a dětem mladším 2 let se mají podávat dávky odpovídající polovině dávek pro dospělé. K léčbě herpetické infekce u novorozenců se doporučuje intravenózní aciklovir. K supresi infekcí u imunokompetentních pacientů a profylaxi u imunokompromitovaných pacientů se podává 200 mg acikloviru 4× denně v intervalu 6 hodin. Při léčbě infekcí Varicella a Herpes zoster se podává 800 mg acikloviru 5× denně v intervalu 4 hodin s vynecháním noční dávky po 7 dnů.

Kontraindikace

Hypersenzitivita na aciklovir, valaciklovir nebo na kteroukoli pomocnou látku. Během gravidity a laktace přípravek pokud možno nepodáváme.

Interakce

Probenecid vede k prodloužení biologického poločasu acikloviru. Současné podávání nefrotoxických léků s aciklovirem zvyšuje riziko poškození funkce ledvin.

Nežádoucí účinky

Bolest břicha, nauzea, zvracení, průjem, bolest hlavy, reverzibilní neurologické obtíže (tremor, zmatenost, ospalost, vertigo, halucinace) svědění, kopřivka (včetně fotosenzitivní reakce).

Upozornění

U starších pacientů je třeba vzít v úvahu možnost snížení funkce ledvin, proto se má dávka upravit. U pacientů se sníženou funkcí ledvin je třeba upravit dávkování podle clearance kreatininu a udržovat přiměřenou hydrataci.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30 tablet

Balení dostupné v ČR

30 tablet

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

20. 9. 2021

Fotografie produktu