Veřejně přístupná odborná informační služba PRO.MED.CS Praha a. s.

Pozastavení registrace léčivých přípravků RANISAN 75 MG a RANISAN 150 MG POTAHOVANÉ TABLETY

Státní ústav pro kontrolu léčiv informuje o pozastavení registrace léčivých přípravků RANISAN, 75 mg, tbl.flm. (reg. č. 09/132/01-C) a RANISAN, 150 mg, tbl.flm. (reg. č. 09/287/90-C).

V souladu s rozhodnutím Evropské komise ze dne 24. 11. 2020 týkajícím se registrací humánních léčivých přípravků obsahujících léčivou látku „ranitidin“, vydaným v rámci článku 31 směrnice 2001/83/ES, byla s účinností od 13. 1. 2021 pozastavena registrace léčivých přípravků RANISAN, 75 mg, tbl.flm. a RANISAN, 150 mg, tbl.flm.

Po dobu pozastavení registrace nesmí být léčivý přípravek uváděn na trh, distribuován, přítomen v oběhu, vydáván a používán ve zdravotnických zařízeních za účelem poskytování zdravotních služeb, používán k reklamním ani informačním účelům.

Důvody pozastavení registrace a další informace jsou k dispozici na stránkách Ústavu a Evropské komise.

Výběr léčivého přípravku

Ranisan 150 mg

Základní informace

Složení

Ranitidini hydrochloridum 168 mg odpovídající ranitidinum 150 mg v 1 potahované tabletě

Farmakoterapeutická skupina

Antagonisté H2-receptorů (ATC kód: A02BA02)

Indikace

Profylaxe a terapie peptických vředů ve všech lokalizacích: vřed jícnu, žaludku, bulbu duodena, prevence duodenálních vředů souvisejících s podáváním NSAID, duodenální vřed spojený s infekcí Helicobacter pylori, akutní stresový vřed po traumatech, profylaxe recidivujícího krvácení z peptického vředu, Zollingerův-Ellisonův syndrom, chronické dyspeptické obtíže spojené s postprandiální bolestí, hemorrhagická gastropatie, refluxní ezofagitida, příznaky gastroezofageální refluxní choroby, před celkovou anestézií u nemocných ohrožených aspirací kyselého obsahu žaludku.

Charakteristika

Ranitidin, antagonista histaminových H2-receptorů, inhibuje denní i noční žaludeční sekreci, a to jak bazální, tak stimulovanou. Působí tak snížení kyselosti i objemu žaludeční šťávy. Při perorálním podání se ranitidin velmi rychle vstřebává, maximální plazmatické hladiny je dosaženo za 1—3 hodiny. Současná náplň žaludku neovlivňuje biologickou dostupnost ranitidinu. Biologický poločas se pohybuje mezi 2—3 hodinami, při renální insuficienci se prodlužuje.

Léková forma

Potahované tablety

Více informací

Dávkování a způsob podání

  • Léčba duodenálního a žaludečního vředu: akutní – 150 mg 2× denně (ráno a večer) nebo 300 mg 1× denně na noc (obvykle po dobu 4–8 týdnů), udržovací – 150 mg denně dlouhodobě.
  • Gastroezofageální reflux, akutní gastroezofagitida: 150 mg 2× denně, nebo 300 mg na noc po dobu 8–12 měsíců. Max. dávka je 150 mg ranitidinu 4× denně 12 týdnů.
  • Léčba vředu vzniklého působením NSA: akutní – 150 mg 2× denně nebo 300 mg denně na noc (obvykle po dobu 8–12 týdnů), udržovací – 150 mg ranitidinu 2× denně současně s NSAID.
  • Léčba duodenálního vředu spojeného s infekcí Helicobacter pylori: 300 mg večer nebo 150 mg 2× denně s amoxicilinem v dávce 750 mg 3× denně a metronidazolem v dávce 500 mg podávané 3× denně 2 týdny. Léčba ranitidinem samotným pokračuje další 2 týdny.
  • Akutní vřed po traumatech: 150 mg 2× denně (obvykle po dobu 4 týdnů), nedojde-li ke zhojení, pokračujeme v léčbě další 4 týdny.
  • Zollingerův-Ellisonův syndrom: 150 mg 3× denně. Max. dávka až 6 g denně.
  • Profylaxe aspirace kyselého žaludečního obsahu: 150 mg večer před operací, nebo 150 mg 2 hodiny před anestézií. U žen před porodem se používá 150 mg každých 6 hodin, avšak v případě, že je nutná celková anestézie, doporučuje se navíc podat rozpustné antacidum.
  • Při renální insuficienci je třeba upravit dávkování podle clearance kreatininu (při clearanci kreatininu < 50 ml/min se obvykle podává 150 mg ranitidinu denně). Pacientům na hemodialýze je nutné podávat ranitidin 150 mg okamžitě po dialýze.

Tablety se užívají nerozkousané, nezávisle na jídle a dostatečně se zapíjejí.

Kontraindikace

Přecitlivělost na ranitidin a pomocné látky. Těhotným a kojícím podávat jen je-li to nezbytně nutné.

Interakce

Ranitidin ovlivňuje cytochrom P-450 tak nepatrně, že k lékovým interakcím na tomto podkladě prakticky nedochází. Snížením kyselosti žaludečního obsahu může ranitidin snížit absorpci ketokonazolu. Současné podávání ranitidinu s vysokými dávkami sukralfátu (2 g) může snížit absorpci ranitidinu. Z tohoto důvodu se má podávat 2 hodiny po užití ranitidinu. Vysoké dávky ranitidinu mohou snížit vylučování prokainamidu a N-acetylprokainamidu.

Nežádoucí účinky

Mohou se vyskytnout bolesti hlavy, závratě, zmatenost u starších osob, nevolnost, zácpa, průjem, rozmazané vidění, impotence, vypadávání vlasů, alergické kožní reakce, vzestup jaterních enzymů, leukocytopenie a trombocytopenie. Velmi vzácně byly zaznamenány poruchy srdečního rytmu.

Upozornění

Před zahájením léčby žaludečního vředu je předem nutno vyloučit jeho maligní charakter! Dávku ranitidinu u pacientů s renální nebo hepatální insuficiencí a u starších pacientů nutno upravit. Při dlouhodobém podávání ranitidinu mají být prováděny kontroly funkce jater a krevních testů. Nedoporučuje se podávat přípravek pacientům s akutní porfyrií v anamnéze. Doporučuje se pravidelně sledovat pacienty užívající nesteroidní antiflogistika.

S podrobnějšími informacemi o přípravku se seznamte v SPC.

Dostupnost

Přípravek je vázán na lékařský předpis a je částečně hrazen z prostředků zdravotního pojištění.

Balení

30 a 60 potahovaných tablet

Balení dostupné v ČR

30 a 60 potahovaných tablet

SPC a PIL

Podrobné informace

Pro širokou veřejnosti: 

Příbalová informace ke stažení
Přečtení příbalové informace na telefonu +420 241 013 111

Držitel rozhodnutí o registraci

PRO.MED.CS Praha a.s., Telčská 377/1, Michle, 140 00 Praha 4, Česká republika

Datum revize textu

15. 3. 2019

Fotografie produktu